Windows već godinama narušava našu privatnost uzimajući od nas naše najsenzitivnije informacije o korištenju operativnog sistema, lokacije, broja i liste fajlova, indekse pozicija naših fajlova, istoriju popunjenih formi